Kocaeli

Kocaeli üniversitesi 256 sözleşmeli personel alımı yapacak

Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a, göre Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı ünvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO NO KADRO UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE GİDERLERİ
1001 Sağlık Fizikçisi 1 Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve Radyoterapi Fiziği dalında yüksek lisans yapmış olmak.
(En az 5 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesinde çalıştığını ve brakiterapi tecrübesi olduğunu belgelemek, IMRT/RA ileri tedavi teknikleri fiziği eğitimi
aldığını belgelemek)
Döner Sermaye
1002 Sağlık Fizikçisi* 1 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve bu öğrenim üzerine; 1-Radyoterapi Fiziği
2-Diagnostik Fiziği
3-Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden Yüksek Lisans yapmış olmak
Döner Sermaye
1003 Eczacı** 6 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)
Özel Bütçe
1004 Hemşire*** 100 Hemşirelik Bölümü lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1005 Hemşire*** 114 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun
olmak.
Özel Bütçe
1006 Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak. (Hastanemiz Yoğun
bakımlarında çalıştırılacaktır.)
Özel Bütçe
1007 Sağlık Teknikeri 1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 3 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesinde çalıştığını belgelemek, Konformal volumetrik arc terapi, Intensity modulated radiation therapy / yoğunluk ayarlı radyoterapi ve Stereotactic Body Radiation Therap tecrübesi olduğunu belgelemek, solunum ayarlı
radyoterapi aldığına dair sertifikası olmak)
Özel Bütçe
1008 Sağlık Teknikeri 1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1009 Sağlık Teknikeri 9 İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans programından mezun olmak
(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)
Özel Bütçe
1010 Sağlık Teknikeri 2 Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1011 Sağlık Teknikeri 2 Patoloji Laboratuvar Bölümü veya Patoloji Laboratuvar
Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak
Özel Bütçe
1012 Röntgen Teknisyeni 5 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak
(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)
Özel Bütçe
1013 Röntgen Teknisyeni 1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak.
(Mamografi Ünitesinde Tomosentez yazılımı, Stereotaktik Biyopsi, Toma Biyopsi, Kontrastlı mamografı kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olan en az 6 ay tecrübeye sahip
Bayan eleman alınacaktır.)
Özel Bütçe
1014 Laborant 2 Tıbbi Laboratuvar Bölümü veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1015 Diğer Sağlık Personeli 3 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak. Özel Bütçe
1016 Diğer Sağlık Personeli 3 Anestezi veya Anestezi teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1017 Diğer Sağlık Personeli 1 Diyaliz Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
1018 Diğer Sağlık Personeli 2 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak.
(Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)
Özel Bütçe
1019 Diğer Sağlık Personeli 1 Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

* Sağlık Fizikçisi pozisyonuna fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

**Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır. Göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

*** Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

E- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Online Başvuruda Sisteme eklenmesi Gereken Belgeler

1 – 1 adet fotoğraf

2 – Başvuru formu

3 – 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

4 – Nüfus cüzdan fotokopisi.

5 – Diplomanın önlü arkalı fotokopisi

6 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

7 – Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:30’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde personelbasvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderebilirler.

Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvurularım sekmesinden tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu